بررسی تطبیقی جرایم و مجازات قاضی در حقوق اسلام و ایران
34 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : فرزانه سادات هاشمی