بررسی تطبیقی جرایم و مجازات قاضی در حقوق اسلام و ایران
21 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : فرزانه سادات هاشمی