بررسی مسایل حقوقی شخص خفته و نقش و تأثیر خواب و انواع آن در رفع مسئولیت حقوقی
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه ورزنده