بررسی احکام ورشکستگی در فقه و حقوق
40 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : محمود حائری