سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه فردوسی مشهد 
عضو هیأت علمی گروه فقه دانشکده الهیات 
1381/07/01 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی 
پژوهشگر و مدیر گروه فقه 
1374/07/01 
 
علمی،اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب، منطق، اصول فقه 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
فقه استدلالی 
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
 
 
مبادی فقه و اصول، متون فقه 
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
 
 
مبانی حل مسائل مستحدثه 
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
 
 
کلیات حقوق،حقوق بین‌الملل عموم 
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
 
 
آيين دادرسي کيفري و مدنی